Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je:
Media Logic, s.r.o., se sídlem Štúrova 1701/5 5, Praha 4.
Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky, poptávky či jakékoliv jiné odeslání formuláře

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES ( dá le jen" nařízení GDPR "), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Zpracovány budou tyto osobní údaje:

a) e-mailová adresa
b) fotografie c) jméno a příjmení

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:
- Zasílání ohodnocení fotek uživatele.
- K vytvoření pomocného obsahu kurzů, veřejných stránek, e-booků, videa aj. jakožto ukázky předvedení chyb a jejich nápravy, ukázky, co je vyfocené správně, ohodnocení a jiné předvedení.
- K reklamním účelům, e-mail marketingu.

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 5 let. Výjumku tvoří fotografie, které zdarma správce ohodnotí a budou použity jako výukový materiál do kurzů, či výukových ebooků či knih, tady je doba neomezená.

Osobní údaje budou zpracovány:
- strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám
právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní
údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu
uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a)
nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění
právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na adresu
info@skolafoceni.cz.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, při čemž tuto informaci je
správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení
GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné
na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro
statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

Závěrečná ustanovení
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDRP.
Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je
bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se
zpracováním osobních údajů.